Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 in Nederland van kracht geworden, net als in de rest van de Europese Unie. Vanwege de invoering van deze privacywetgeving heeft het bestuur van OHV De Marke de onderstaande verklaring opgesteld.

Als contactpersoon van onze vereniging treedt hiervoor op het bestuurslid dat tevens zorgdraagt voor de ledenadministratie.

Reden voor en werkwijze bij het bewaren van persoonsgegevens

De vereniging verwerkt persoonsgegevens van haar leden, te weten geslacht, naam- en adresgegevens, telefoonnummers en emailadressen, bezorger, om met de leden contact te kunnen onderhouden over alles wat verband houdt met het lidmaatschap en de daarmee samenhangende rechten en plichten. De vereniging bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze gegevens worden door de vereniging niet aan derden beschikbaar gesteld, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

De Marke bewaakt de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonsgegevens. Wij nemen adequate technische en beheersmaatregelen om de informatie actueel, compleet en nauwkeurig te houden. Aanvragen van leden voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk, binnen uiterlijk vier weken, behandeld. Wanneer u aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft uw privacy gewaarborgd. Voor zover benodigd, is de verwerking van de persoonsgegevens door De Marke aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 

Cookies

De Marke gebruikt cookies en scripts van Google om het gebruik van onze website te analyseren, zodat wij de functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen voor een optimaal gebruik.

Links naar andere sites

Deze website bevat doorverwijzingen c.q. links naar websites van andere partijen. De Marke draagt geen verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op met de bovengenoemde contactpersoon. De Marke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.