Aanvullingen spoorboek

Oudheidkundige Vereniging “De Marke”
Beekbergen, Brummen, Eerbeek, Hall, Hoenderloo, Klarenbeek, Loenen, Ugchelen
Werkgroep Spoorlijn Dieren-Apeldoorn

AANVULLINGEN

KONINKLIJKE  NEDERLANDSCHE  LOCAALSPOORWEG-MAATSCHAPPIJ WILLEM III
DIEREN - APELDOORN

Ondanks de controles zijn in het boven genoemde boek enkele onvolkomenheden geconstateerd. Waarvoor onze welgemeende excuses.

Blz. 11en 12:     Onder de hoofdjes met de jaartallen 1862, 1863, 1865 en 1866: ‘Koning Willem II’ wijzigen in: ‘Koning Willem III’.

Blz. 16 en 114: 
• 30 juni 1881 is de datum van de brief  nr. 116 van Koning Willem III waarin hij aan de NLM de Koninklijke titel verleent (m.i.v. 7 juli 1881).
• De Statutenwijziging en dus ook de naamswijziging was rechtsgeldig vanaf de datum van het passeren van de acte, nl. 19 september 1881.
De aandeelhouders besluiten in de Algemene vergadering dd. 2 juli 1881 veranderingen te brengen in de statuten, (goedgekeurd bij KB. 27 augustus 1880, nr. 22) alsmede de ‘Koninklijke bewilliging’ aan te vragen, welk is verleend bij KB. 6 september 1881 nr. 26.
‘In artikel één zal de naam der vennootschap worden veranderd in Koninklijke Nederlandsche Locaal Spoorweg Maatschappij en aan dat artikel een nieuwe alinea worden gevoegd luidende “De aan te leggen spoorwegen voeren de naam van : Spoorwegen Koning Willem III”.
(Zie: Afschrift No. 10590 van de notariële acte dd. 19 september 1881).

Blz. 20:             De datum van de opening van de lokaalspoorlijn Dieren-Apeldoorn is 2 juli 1887 .

Blz. 45:             Foto dienstwoning te Dieren, aanvullen: NS-architect Ir. Sybold van Ravesteyn

Blz. 47 en 114:  Met betrekking tot het aansluitspoor KNLS-SS te Dieren zijn in verschillende bronnen diverse data gevonden. 
• In het KNLS Jaarverslag 1889, blz. 4 kan men lezen:
Hoewel door sneeuw en vorst veel vertraging in de uitvoering van de werken werd ondervonden, konden zij toch den 20sten April 1889 in gebruik genomen worden en sedert  komen al de treinen van de Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorweg-Maatschappij aan en vertrekken van Station DIEREN van den  Staatsspoorweg.” 
• In de Dienstorder no.1884, dd. 29-03-1889, ingangsdatum 01-04-1889 staat het volgende:
“Onderwerp: Om 12 uur wordt aansluitspoor KNLS in gebruik genomen;
Detail S1: Vanaf dat ogenblik gaan de KNLS-treinen n/v het SS-station;
Detail S2: DO 1885: de KNLS-treinen geven 4 lange fluittonen bij nadering Dr (=Dieren).” 
• In een brief van de Chef van Dienst van de HIJSM dd. 7 april 1889 aan Ir. Van Brederode staat dat de KNLS-personentreinen op 18 april 1889 aan het station Dieren SS kunnen binnenkomen.
• De Raad van Toezicht op de spoorwegen noemt in haar Jaarverslag eveneens 18 april 1889.
Opm.: De data 1 april 1889 en 18 april 1889 staan in bronnen van vóór de datum die volgens de plannen zijn. De datum 20 april 1889 in het Jaarverslag 1889 is daarentegen waarschijnlijk gebaseerd op gegevens van ná 20 april 1889 en is daarom wellicht de juiste datum.

Blz. 33:             Foto links onder: ‘Hzolland’ wijzigen in ‘Holland’

Blz. 39:             Rechter kolom, 4e regel van boven: ‘Von Eldigy’ wijzigen in ‘Von Edigy’

Blz. 52:             Onderste tekening: ‘1931’ wijzigen in ‘1932’

Blz. 81:             Tekst bovenaan: ‘2e klas met bagageruimte’ wijzigen in ‘3e klas’

Blz. 86:             Foto-onderschrift:  DE3 loc: ‘loc’ wijzigen in ‘Het DE-3 treinstel’…

Blz. 123:           ‘J. van der Windt’ wijzigen in ‘A.W. van der Windt’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rwpdv/02032008