Bibliotheek vanaf 2007

Nr. 453 Bijdragen en mededelingen Gelre 2006, historisch jaarboek voor Gelderland, deel XCVII

Nr. 454 Jahrbuch des Kreises Borken 2007

Nr. 455 Hein Biezeman: Oudbier en Kloostermoppen (verhalen).

Nr. 456 Handbalvereniging Brummen 60 jaar

Nr. 457 Résidence Louise-inrichting, voor verarmde deftige dames (1883-1976), aspecten van een standen-maatschappij in en buiten Brummen, door Piet Willemsens

Nr. 458 Veluwse beken en sprengen, een uniek landschap, door Henk Menke, Hans Renes, Gerard Smid en Peter Stork

Nr. 459 Nijmeegs Katern, Het hertogdom herleeft, uitgave ter gelegenheid van Gelredag 2007, verenigingen Gelre en Numaga

Nr. 460 Koninklijke Nederlandsche Locaalspoorwegmaatschappij Willem III, door H.G. Hulleman, D.C.J. Ploos van Amstel, R.W.P. de Vries en J.K. van der Weel; uitgegeven door Oudheidkundige Vereniging De Marke

Nr. 461 Opgegraven verleden van Gelderland, diverse auteurs

Nr. 462 Over de geschiedenis van het Deelerwoud, samenstelling en redactie Marianne Cuisinier en Annie Plant-Freriks. Landgoederen spreken tot de verbeelding. Ze hebben ieder hun eigen verhalen, gevormd door de ervaringen en herinneringen van de mensen die er woonden en werkten. Dit geldt zeker ook voor het Deelerwoud, gelegen op de Veluwe, vroeger afgesloten, maar tegenwoordig deels openbaar toegankelijk. In het boek komen wetenswaardigheden over het gebied aan de orde, maar vooral wat de samenstellers optekenden uit de monden van bewoners en andere betrokkenen over hoe het vroeger in het Deelerwoud toeging, wat hen heeft getroffen en wat ze nog zó voor zich zien. “Dan kwam je langs de rasters en dan zag je al die damherten zitten”, zegt de één. “Dan dacht ik: wat zou dat zijn?” “Ik had er een prachttijd”, laat een ander weten. De verhalen roepen een soms nostalgisch, maar tegelijk reëel en altijd treffend beeld op van een voorbije tijd. De vraag blijft: wat brengt de toekomst? ISBN 978-90-5750-102-9, uitgeverij Tandem Felix

Nr. 463 Stedendriehoek door Pauline Opmeer, Eric Blok en Caroline Brouwer. De Regio Stedendriehoek – het gebied rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen – kent eeuwenoude samenwerkingsverbanden die al dateren van voor de huidige nationale eenheid. In het boek belicht auteur /fotograaf Pauline Opmeer de gezamenlijke cultuurgeschiedenis van het gebied dat behalve de drie steden bestaat uit de gemeenten Brummen, Epe, Lochem en Voorst. Aan bod komen het rijke landschap, de religieuze en bestuurlijke achtergronden en de intellectuele ontwikkelingen. Dankzij rivieren, kanalen, beken en sprengen kende het gebied diverse economische hoogtepunten, waarvan de periode van het Hanzeverbond het meest tot de verbeelding spreekt. Minder bekend is dat ook de ijzerfabricage en de papierindustrie er bloeiden. Archeologische vondsten en papiermolens zijn daarvan nog de stille getuigen. Talrijke ruïnes en fraaie verdedigingswerken vormen de restanten van het gevecht om de macht tussen de graven, hertogen en bisschoppen van Gelre en het Sticht. Maar misschien wordt de regio nog wel het meest gekenmerkt door het rijke buitengebied met fraaie IJsselhoeven, lustwarandes, royale buitenplaatsen en fleurige boerenerven. ISBN 90-5730-515-1; uitgeverij Walburg Pers.

Nr. 464 Samen verleden toekomst geven, Stichting Gelders Erfgoed. Dvd ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van Gelders Erfgoed. Presentatie Jacobus Trijsburg.

Nr. 465 Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel XCVIII, Bijdragen en Mededelingen Gelre, uitgave van Vereniging Gelre, Arnhem 2007.

Nr. 466 Jahrbuch des Kreises Borken 2008.

Nr. 467 Sporen naar Empe, herinneringen aan het familie- en buitenleven van Aleida Houwink en Robbert van Hasselt rond 1900; uitgegeven en ingeleid door Johan Frieswijk en Yme Kuiper. Omstreeks 1900 woonden ir. Robbert van Hasselt, de grote man van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, en zijn geleerde vrouw Aleida Houwink het grootste deel van het jaar op het huis Empe bij Zutphen. Al in die jaren daarvoor had dit Gelders-Friese echtpaar de dynamisch-moderne wereld van Holland gecombineerd met het rustige buitenleven in Gelderland. Kenmerkend voor het echtpaar is de landelijke levensstijl, die echter is ingebed in gerichtheid op de zich veranderende wereld.

Nr. 468 Geen Gezicht, een Hallse vertelling door Agave Kruijssen. Een vertelling over het mogelijke ontstaan van de fresco’s in de kerk van Hall.

Nr. 469 IJzergieterijen langs de Oude IJssel, 1689 – heden, samengesteld door de Werkgroep Geschiedenis IJzernijverheid. Het boek is informatief, bevat veel leuke wetenswaardigheden en is rijkelijk geïllustreerd met foto’s, schilderijen, brieven, gravures en reconstructietekeningen. Beschreven worden de belangrijkste historische ontwikkelingen van de ijzergieterijen. Ook aan de positie en organisatie van de arbeiders wordt uitvoerig aandacht besteed.

Nr. 470 H.A.M. Ummels: “In en rond de kerk van Beekbergen”. Het boek schetst een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de kerkgemeenschap in Beekbergen en de ontwikkelingen in de bouw van de Oude Kerk, die zijn oorsprong heeft in de 13e eeuw. Illustraties en foto’s in zwart-wit en in kleur. ISBN 978-90-9023365-9, uitgeverij Logocreations Lieren.

Nr. 471 Philip Reinders: “Major.J. Anthony Cotterell. Een publicatie in het Engels over oorlogscorrespondent Cotterell (Plymouth 1916 – Arnhem 1944).

Nr. 472 “Openbare basisschool De Vossestaart 275”, uitgave ter gelegenheid van 275 jaar onderwijs in Hall. De geschiedenis van het onderwijs in Hall wordt beschreven vanaf de start in het Hervormde kerkje in 1731 tot basisschool “De Vossestaart” in 2006, het jubileumjaar. Van de laatste 100 jaar veel klassenfoto’s.

Nr. 473 Agave Kruijssen: “De laatste pijl”. Uitgangspunt is de broedertwist tussen de hertogen Reinoud en Eduard van Gelre. De jongere Eduard grijpt de macht en sluit Reinoud op in de Nijenbeek. Bekend is de legende dat Reinoud in de cel zó dik werd dat hij er zelfstandig niet meer uitkon. Eduard stierf door een pijl van schutter Herman Leers, die op deze manier wraak nam voor het feit dat Eduard zijn geliefde had afgepakt. Het geheel speelt zich af in de Middeleeuwen in de streek rond de IJssel tussen Arnhem en Zwolle. ISBN 978 90 209 7805 6, uitgeverij Lannoo.

Nr. 474 Boer Kip, schilder. Biografie en foto’s van het werk van Herman Kip. Ruim een jaar nadat Herman Kip zijn stadsboerderij en zijn werken aan de gemeente Zutphen naliet, zijn de deuren van de boerderij in de Hoven weer open voor het publiek. ISBN 90-78115-14-9, uitgeverij Diepenmaat.

Nr. 475 Jan Mankes, 1889-1920. Het oeuvre van Jan Mankes (Eerbeek) wordt gekenmerkt door een grote liefde voor de natuur en een bijzondere aandacht voor het detail. In zijn korte maar productieve kunstenaarsleven heeft hij zijn gevoel voor de flora en fauna van de omgeving waarin hij woonde trefzeker verbeeld. Het rijk geïllustreerde boek omvat onder meer een zo compleet mogelijke catalogus van zijn oeuvre. ISBN 978-90-400-8332-7, uitgeverij Waanders.

Nr. 476 Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel XCIX, bijdragen en mededelingen Gelre 2008.

Nr. 477 Westmünsterland: Jahrbuch des Kreises Borken 2009

Nr. 478 “Een boeket van pauwenveren”, jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Sportclub Klarenbeek.1932-2007.

Nr. 479 “De Gelderse Toren”, Landgoed aan de IJssel door Martijn Andela. Het landgoed De Gelderse Toren is genoemd naar zijn hoofdgebouw, een grote, grijze toren. De middeleeuwse Gelderse Toren wordt in 1535 herbouwd in opdracht van hertog Karel van Gelre. Het huidige bouwwerk is het product van een ingrijpende 19e-eeuwse renovatie. In de rijk geïllustreerde uitgave richt de schrijver zich op de periode 1535-1921. Hij behandelt de eigendomsgeschiedenis, de bouwkundige ontwikkeling van het kasteel en de transformatie van tuinen en bijgebouwen. De indrukwekkende geschiedschrijving bevat veel historisch kaartmateriaal, 19e-eeuwse zwart-wit foto’s en bouwtekeningen die Andela tijdens zijn onderzoek ontdekte.

Nr. 480 “150 jaar Protestants Eerbeek”, diverse auteurs. Naar aanleiding van het feit dat het op 7 november 2008 150 jaar geleden was dat de eerste predikant in Eerbeek in zijn ambt werd bevestigd, heeft de kerkenraad besloten een jubileumboekje te laten vervaardigen. Naast de geschiedenis van de protestantse kerken in Eerbeek komt ook het ontstaan van Eerbeek en een stuk geschiedenis van het dorp aan de orde. Op de bijgevoegde CD staan 22 foto’s uit heden en verleden.

Nr. 481 “Zou Petrus tevreden zijn?” Kroniek van de dorpskerk in Spankeren door A.T.G. Elzebroek en G.A.F. Hulleman. De Petruskerk, in het bijzonder de toren daarvan, staat als een verstilde getuige van meer dan duizend jaar geschiedenis in het centrum van Spankeren. De basis van deze geschiedenis ligt waarschijnlijk bij het begin van de kerstening van deze regio. De kerk heeft een rooms-katholieke periode gekend van zeker 600 jaar tot bij de reformatie in 1595 de protestantse periode begon, die nu dus ruim 400 jaar heeft geduurd.

Nr. 482 Oranje Vereniging Klarenbeek 75 jaar. Van de periode 1932-1995 samenvattingen en foto’s. Vanaf 1996 uitgebreide verslagen en héél veel foto’s van vrolijke mensen. Bladerend door het boek van 175 bladzijden blijkt wel dat men in Klarenbeek van feesten weet. Markelid Bert Visser heeft het leeuwendeel van de samenstelling van het boek voor zijn rekening genomen.

Nr. 483 Veldnamen in Voorst door Dirk Otten. De gemeente Voorst ligt over de volle lengte en breedte in de vruchtbare IJsselvallei. Al zeer vroeg konden de lichte gronden in deze vallei in cultuur worden gebracht. Als gevolg daarvan ontstonden in Voorst in de periode 770-1500 meer namen dan in enig andere gemeente van de Noordoost-Veluwe. De naamgeving ging door tot het eind van de 19e eeuw. Verscheidene veldnamen zijn tegenwoordig nog bekend en in gebruik als boerderijnaam, huisnaam, familienaam en straatnaam.

Nr. 484 Boerderijnamen in Voorst door Dirk Otten. Lexicon van ruim 900 boerderijnamen uit de periode 800-2000. In het juninummer 2009 van “De Marke” (blz. 20-21) is dit boek uitgebreid besproken.

Nr. 485 Boerderij- en Veldnamen in Steenderen; een uitgave van Stichting Staring Instituut, Mr. H.J. Steenbergenstichting en Historische Vereniging Steenderen.

Nr. 486 Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel C/2009. Bijdragen en mededelingen Gelre, uitgegeven door
Vereniging Gelre, met onder meer een bijdrage van Jos Lankveld (spreker voor “De Marke” in maart 2009) met het onderwerp Melkinrichtingen in Arnhem (1879-2003).

Nr. 487 Westmünsterland, Jahrbuch des Kreises Borken 2010.

Nr. 488 Martien Kobussen heeft al heel lang stukjes schrijven als hobby, zoals we ook in het Mededelingenblad regelmatig kunnen zien. Een andere hobby is het Oost-Veluws dialect. Zo’n vijftig verhaaltjes zijn gebundeld in “Foi, foi… ut is mien wat”.

Nr. 489 “De geschiedenis van de Dorschvereeniging De Kar en Hooilanden” geschreven door Marten Brascamp is een uitgave van Belangenvereniging De Kar en de Hooilanden. De dorsvereniging bestond tussen 1925 en 1955 en trok met de dorsmachine van boer naar boer. Het boek vertelt de geschiedenis van de vereniging en is gebaseerd op gesprekken met veel mensen die de vereniging nog hebben meegemaakt. De ontwikkeling in de landbouwmechanisatie sinds 1850 vormt de achtergrond van het verhaal.

Nr. 490 “Spoorzoeken onder het maaiveld, een greep uit 40 jaar amateurarcheologie” is een uitgave van AWN afdeling Zuid-Salland - IJsselstreek -  Oost-Veluwezoom. Het 40 jarige bestaan van de afdeling was de aanleiding om de activiteiten in de voorbije decennia te bundelen. Vondsten van een urn uit de Vroege IJzertijd bij Hoog Soeren, een complete handmolen in Loenen, aandacht voor opgravingen in Deventer, Lochem enz.

Nr. 491 Jeroen Bisseling en Annet Buiting, in 1995 leerlingen van klas 5V3 van het Katholiek Veluws College in Apeldoorn, hebben in opdracht van hun docente aardrijkskunde een scriptie gemaakt met de titel “Functieveranderingen in Loenen”. De auteurs richten zich hierbij op de landbouw-, industrie-, woon-, natuur- en reacreatiefunctie van ontstaansgeschiedenis tot ruimtelijke conflicten in de huidige tijd.

Nr. 492 “Twee eeuwen Gelderse bakstenen”, de baksteenfabricage in Gelderland in de 19e en 20e eeuw door G.B. (Ben) Jansen, Een lijvig boek (516 blz), deel 11 in de reeks Historische Publicaties Gelderland, met informatieve foto’s en illustraties.

Nr. 493 "Bevrijding & Wederopbouw, naoorlogse perikelen in het bevrijde Gelderland". Het schriftelijk verslag van vier lezingen gehouden op het symposium "Bevrijding van Gelderland in 1944-1945 en de Wederopbouw" op10 december 2009.

Nr. 494 “Havezathe Voorstonden; Vijf eeuwen bewoners en wat zij ons nalieten”, samengesteld door Joosje van Dam met bijdragen van Egbert Hoogenberk. Een kleurrijk boek met veel foto’s, tekeningen en plattegronden. Uitgave van de Walburg Pers. De op bijzondere wijze herstelde havezate Voorstonden is omgeven door een in landschappelijke stijl ontworpen park. De bouwgeschiedenis laat zich moeilijk herleiden. Vast staat dat op de plaats van het huidige huis al in de 15e eeuw een stenen bebouwing met een gracht erom stond, maar de havezate werd in de archieven pas in 1646 als zodanig aangeduid. De buitenplaats ontwikkelde zich in de loop der eeuwen tot een aanzienlijke bezitting, waarin de opeenvolgende eigenaren hun sporen nalieten. Voorstonden is sinds de 16e eeuw slechts drie keer in handen van andere families overgegaan. Dat verklaart wellicht – naast de teloorgang van stukken in de oorlog – waarom archiefmateriaal over bijvoorbeeld de aanblik van huis en park ontbreekt. Er zijn wel gegevens bewaard gebleven over de verschillende bewoners. Tenslotte zijn zij het die de havezate Voorstonden met hun ideeën, wensen en daden maakten tot een historische plek waar nog altijd een zekere magie van uit gaat.

Nr. 495 “Brummen is veranderd! 1970 – 1990”, een fotoboek over de nabije geschiedenis van Brummen door Piet Willemsens. Wat is er in betrekkelijk korte tijd weer veel veranderd in het dorp. Uitgeverij Kimabo, Zaltbommel in de serie “Uijt hoven, dorpen en steden”.

Nr. 496 “Het Hoogeland, Kolonie voor bedelaars en landloopers”, een geschiedenis van Het Hoogeland te Beekbergen (1892-2009) door dr. Ad Sulman. Schaffelaarreeks nr. 49 een uitgave van BDU Boeken.
De kolonie Het Hoogeland is een particulier initiatief dat zich richtte op de opvang van bedelaars en landlopers. Landbouw en ontginning van woeste grond werd als middel gezien om deze mensen een structuur aan te bieden. Het was financieel niet eenvoudig het hoofd boven water te houden. In het boek wordt de geschiedenis van Het Hoogeland beschreven vanaf de tijd waarin het gesticht werd en welke doelen het nastreefde. Veel is er in de jaren veranderd, maar nog steeds heeft Het Hoogeland tot doel mensen op te vangen, die niet of onvoldoende zelfstandig kunnen functioneren. Op de bijbehorende DVD 4 filmpjes met beelden uit de jaren 1932- 1948.

Nr. 497 “Buitenverblijf Decima”, feiten uit de historie van een Brummens buitenverblijf door Han van der Made. Een aanvulling op het boek “Decima, een illustere Brummense villa” door Piet Willemsens uit 2000. Eigenaren, bewoners, plattegronden van toen en nu.

Nr. 498 “Stork Veco 1934-2004”; heden, verleden en toekomst van de zeefplatenfabriek te Eerbeek.

Nr. 499 “Geschiedenis van Gelderland”, de canon van het Gelders Verleden in vijftig vensters, een uitgave van de Walburg Pers samengesteld door Dolly Verhoeven en Marc Wingens. De canon besteedt aandacht aan de karakteristieke ontwikkelingen in de verschillende regio’s van de provincie. Het boek is rijk geïllustreerd.

Nr. 500 “Veld- en boerderijnameninventarisatie in de Gemeente Brummen”, samengesteld door Herman Blom en Arie van Bodegom, m.m.v. Stan Dekker en Willem Reusink; een uitgave van Oudheidkundige Vereniging “De Marke”. Van Aaldersbos tot Zwaluwstaart, getracht is alle veldnamen in de gemeente Brummen vast te leggen. Met behulp van de opgenomen kaarten kunnen deze ook gelokaliseerd worden. De uitgave is rijk voorzien van oude en nieuwe foto’s.

Nr. 501 “Verhalen Beekbergen en omgeving en andere verhalen” door Wietse Venema. Maar liefst 19 verhalen over Beekbergen zijn er in deze verzameluitgave te vinden, van de oude kerk tot de ijzerwinning en de Woeste Hoeve.

Nr. 502 “Symposiumdagen, 50 jaar De Zeeuw Golfkarton”. Een uitgave n.a.v. het 50-jarig bestaan van De Zeeuw in Eerbeek in 1991.

Nr. 503 “St. Hubertus; Het jachthuis van H.P. Berlage voor de familie Kröller-Müller”, door Marijke Gunnink. Uitgegeven door de Kröller-Müller Stichting in 1985 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Nationale Park “De Hoge Veluwe”. Beschreven wordt de ontstaansgeschiedenis van het jachthuis en aan de hand van beschrijvingen, tekeningen en foto’s wordt de lezer rondgeleid.

Nr. 504 “Dorpskerk Rheden, levend monument”, samengesteld door Josef Schrijvershof en Adriaan Kolkman. Uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de protestantse gemeenschap in Rheden in 1983.

Nr. 505 “Het Veluwse kerkvolk geteld” door Dr H.K. Roessingh, een uitgave uit 1978 van de Walburg Pers. Aan de hand van de uitkomsten van een godsdiensttelling van 1809 laat de auteur zien hoe de kerkelijke verhoudingen gegroeid zijn en hoe de mensen en gebeurtenissen uit een ver verleden nog heden ten dage hun invloed doen gelden op de leef- en denkwijze van het Veluwse kerkvolk.

Nr. 506 “Nieuwbouw 1970-1977, Rijksmuseum Kröller-Müller, W. Quist, architect”.

Nr. 507 “Vrij entree, een jaar lang de Hoge Veluwe”, 1976. Historie van het park, slot en museum. Een handleiding voor een bezoek aan De Hoge Veluwe.

Nr. 508 Sportclub Hall-Empe 1939-1989, 50 jaar in beweging.

Nr. 509 Sportclub Hall-Empe 1939-1999, 60 jaar in opbouw.

Nr. 510 Westmünsterland: Jahrbuch des Kreises Borken 2011

Nr. 511 Historisch Jaarboek voor Gelderland deel CI; bijdragen en mededelingen Gelre 2010

Nr. 512 “Het nageslacht van Lubbert Aart Braakman, papiermaker in Loenen en Velp”. Elf generaties van een veluwse papiermakersfamilie, 3 ½ eeuw Braakman-geschiedenis; de geschiedenis begint met Lubbert Aertsen Braakman, die in de 2e helft van de 17e eeuw van Olivier Hackfort in de buurtschap Zilven (Loenen) de molen de Hunenkamp pacht.

Nr. 513 “Groen door Oranje, een historische zwerftocht door Koninklijke Houtvesterij Het Loo”, geschreven door de heer en mevrouw Maassen.
Groen door Oranje is een eerbetoon aan die generaties arbeiders en kinderen die van de paarse (heide) Veluwe een groene (bos) hebben gemaakt. Het belicht daarbij een aantal uiteenlopende aspecten van de jacht- en  bosgeschiedenis van het Kroondomein Het Loo zoals nog niet eerder is gebeurd.
Dit rijk geïllustreerde boek – ca. 190 foto’s / afbeeldingen – beschrijft op zeer leesbare manier de sociale geschiedenis van Kroondomein Het Loo. De nadruk ligt op de periode 1900-1960, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar het dagelijks bestaan van de werknemers in alle rangen en standen. Ook komen zaken als de eigen wijkverpleging van Het Loo, de hiërarchische verhouding binnen het landgoed en de situatie onder de Duitse bezetter aan de orde. Veel aandacht is er voor de jacht, de hakhoutcultuur en de befaamde bosbessenpluk.

Nr. 514 “Steenfabrieken, beelden van een veranderd landschap” door Karin Stadhouders.
Eeuwenlang vormden de steenfabrieken een karakteristiek beeld van het Nederlandse landschap. Langs de rivieren doemden de schoorstenen op van steenovens, waar arbeiders hun brood verdienden “in het zweet des aanschijns”. Karin heeft onderzocht hoe tijdgenoten aankeken tegen de steenovens en de mensen die er werkten. Dit is onthullend; op het product baksteen was men trots, maar het bakken ervan werd beschouwd als een inferieure bezigheid. Het steenovenvolk leefde in de marge van de samenleving. Ook de fabrieken zelf werden bepaald niet gezien als een verrijking van het landschap.
Dit beeld heeft lang doorgewerkt, ook toen de schoorstenen al niet meer rookten. Veel oude fabrieken zijn gesloopt en nog maar sinds kort kunnen de overgebleven complexen zich verheugen in een actieve belangstelling, waardoor een aantal recent een nieuwe functie heeft gekregen.
Deze publicatie – de 2e druk, met ca. 160 foto’s / afbeeldingen -  is grotendeels gebaseerd op haar afstudeerscriptie, waarmee zij in 2008 cum laude de interdisciplinaire opleiding Erfgoed van Stad en Land van de Vrije Universiteit voltooide.

515 Gelre 2011, Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel CII;

516 Ir. Cornelis Johannes van Doorn 1837-1906, auteur: Ir.Bessel Vrijhof;

517 100 jaar voetbal in Brummen, Jubileumboek;

518 De IJssellinie, deel 2, Stichting IJssellinie;

519 RUDICO, 50 jaar partner in flexodruk, Jubileumboek;

520 100 jaar Muziekvereniging OLTO, Jubileumboek;

521 De Zeeuw door de jaren heen, 50 jaar personeelsvereniging;

522 350 Jaar Mayr-Melnhof Eerbeek bv, Jubileumboek;

523 Bier brouwen op de Veluwe, Evert de Jonge;

524 Gelre 2012, Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel CIII;

525  Over erven en geërfden: De marken van Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom;

526  Vele wegen leidden naar Eerbeek: Molukse jongeren interviewen eerdere generaties;

527  Aan water nooit gebrek: Een tocht langs oude Veluwse industrieën;

528  Kuuroord Laag-Soeren: De vele levens van dit voormalig kuuroord;

529  Een kijkje achter de deur van…: Monumenten in de gemeente Brummen;

530  Historisch Jaarboek voor Gelderland  deel CIV;

532: Het commando-Pieters, Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht door journalist en historicus Stijn Wiegerinck.

531  Laag-Soeren, een dorp met een rijke geschiedenis;

533  Historische boselementen, geschiedenis, herkenning en beheer van het Gelders landschap;

534  Terugblik op Zorg in Apeldoorn door Willy Smit-Buit, een uitgave ter gelegenheid van het symposium
       ‘Zicht op Zorg”;
 
535  25 jaar Amateur Archeologie. Uitgebracht door de archeologische werkgroep Apeldoorn;
 
536  De geschiedenis van de herberg “De Luchte” te Spankeren van 1563 tot 2011;
 
537  Stichting Historisch Loenen: drie c.d.’s over de historie van het dorp Loenen vanaf 1150;
 
538  Het Brummens Kookboek, recepten van Brummenaren;

539  Het commando Pieters, Hollandse SS-ers in Brummen en Loosdrecht april-mei 1945;
 
540  Evacué in Apeldoorn, ervaringen van een Arnhemse evacué tussen september 1944 en april 1945;
 
541  Het dorp aan de Veluwerand. Een persoonlijk verhaal van een daar geboren inwoonster over haar dorp Hall;

542: 'Lente op de Wilgenhoeve”. Een brave streekroman van de in 1978 overleden schoolmeester en nog veel meer Han de Vos. Wie van ons ouderen herinnert zich niet de wekelijkse berichten, gedichten en verhalen van hem in de Brummense Courant;

543: Stamboom van het geslacht Groenouwe/Gronouwe. Door Dick Gronouwe, wonende te Gorssel. Jaren geleden is hij begonnen met het uitzoeken waar de naam Gronouwe vandaan is gekomen. De resultaten van zijn onderzoek belandden eerst op zolder, maar na zijn verhuizing naar Gorssel en het contact met de oudheidkundige vereniging De Elf Marken begon het weer te kriebelen en is hij verder gegaan met zijn  onderzoek;

544: GELRE, historisch jaarboek voor Gelderland, deel CV/2014. Ook dit jaarboek bevat interessante artikelen over onder meer De Staten van Gelderland, God boven al, religie en confessie in de Tachtigjarige Oorlog en Van Staring tot Cremer, de literaire identiteit van Gelderland in de negentiende eeuw;

545: Wij moesten naar Duitsland 1942-1945, in de voetsporen van onze jongens uit Loenen en Zeeland. De geschiedenis van de jongemannen, die door de Duitse arbeidsbureaus werden verplicht in Duitsland te gaan werken. Het boek volgt hun verhaal van 1942 tot 1945;

546: Veluwse Streekwoorden door Martha Beker-Schuite. Dit streekwoordenboekje biedt een impressie van de Veluwse taal. Als u de moeite neemt het boekje te lezen dan wordt u beloond met een gulle lach.

547: Spreektaal Veluwe door M.Beker-Schuite. In dit boekje vindt u de meest rake, humoristische, puntige spreuken, dialectwoorden, gedichten en allerlei andere zaken uit het Veluws dialect.

548: Het Troelstra-oord. Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van de eerste steenlegging van het Troelstra-oord op de Vrijenberg te Beekbergen op 19 oktober 1926.

549: Als ik achterom kijk door Henny W. Gierman. De schrijver is en geboren en getogen Eerbekenaar. In dit boekje beschrijft hij in 2000 de meest opmerkelijke passages van zijn toen 72-jarig leven, dat hij voor een belangrijk deel in dienst stelde van de gemeenschap.

550: Een jaar aan boord van de H.M. Siboga door A.Weber-van Bosse. De schrijfster geeft een verslag van de expeditie tot onderzoek van de fauna en flora van de verschillende zeeën en diepe bekkens van de Indische Archipel in 1899. Deze expeditie stond onder leiding van haar echtgenoot professor Weber, de bewoner van huize Eerbeek. Het was een van de grootste Nederlandse wetenschappelijke expedities ooit.

551: Opgegraven verleden van Gelderland. Het boek biedt een blik op het verleden van Gelderland, zoals het is opgegraven en vastgelegd in woord en beeld.

552: De Mensen van Tolzicht. Dit boekje is uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Tolzicht als   woonvorm voor ouderen. U krijgt een vertrouwelijke inkijk in de beleving van bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, personeel en directie van het huis.

553: Hoogtijdagen door Hein Biezeman. Een verhaal over opgroeien in een streng gelovig milieu, tot zelfstandige in vrijheid met verantwoordelijkheid voor mens en maatschappij. Het boek maakt de lezer bewust van zijn rechten en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

554: Stedendriehoek, portret van een eigentijdse regio met een rijk verleden. De regio stedendriehoek -het gebied rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen- kent eeuwenoude samenwerkingsverbanden die al dateren van voor de huidige nationale eenheid. In deze uitgave belicht auteur/fotograaf Pauline Opmeer in woord en beeld de gezamenlijke cultuurgeschiedenis van het gebied, dat behalve de drie steden bestaat uit de gemeenten Brummen, Epe, Lochem en Voorst.

555: Prothocoll van Loenerbosch. In zijn afstudeerscriptie in het kader van de master landschapsgeschiedenis aan de R.U. Groningen, beschrijft Niek Grupstra de verandering in landgebruik en -beheer in de marke van Loenen en Zilven 1595-1893.

556: Een eeuw vol herinneringen 1904-2004. Het boek werd uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Rabobank te Voorst. De inhoud geeft het verslag weer van historisch onderzoek dat leden van de Oudheidkundige Kring Voorst op verzoek van het bestuur van de bank verrichtten.

557: Onlangs verscheen het Historisch Jaarboek voor Gelderland, deel CVI 2015.
Voor de Gelderse geschiedschrijving was 2015 een vruchtbaar jaar en dat is terug te zien in de bijdragen en mededelingen Gelre in deze aflevering. Net als in de vorige aflevering doet de Archeologische Kroniek uitgebreid verslag van de belangrijkste archeologische onderzoeken en vondsten in onze provincie. Een tweetal interessante bijdragen omtrent het thema “Gelre en het water” blikt vervolgens terug op het succesvolle Gelre symposium, dat in maart 2015 plaats vond.
Eén van de bijdragen in het boek geeft een inkijk in de Arnhemse parochie in de middeleeuwen en ook de Gelderse adel komt aan bod in een studie naar vriendschap en verwantschap in de turbulente jaren van de Nederlandse opstand.
Ook de actualiteit wordt niet vergeten: in oktober 2015 sprak de eerste hoogleraar Gelderse Geschiedenis aan de Radboud Universiteit haar oratie uit. De tekst vindt u in dit jaarboek.

558: In 1956 verscheen het boek van Jac. Gazenbeek “Langs heidezoom en hessenspoor”, natuur en leven van de Veluwe. Dit boek is geschonken aan onze vereniging.
De schrijver vertelt in prachtige verhalen over de flora en fauna op onze Veluwe en over de plaats van de mens daarin. Prachtige sagen geven iets weer van het mystieke in de Veluwse natuur. Vooral de oudere lezer zal menig verhaal herkennen.

559: Een prachtig “kijkboek” is het boek Oud Nieuws, nieuwsfoto's uit Loenens verleden. Het boek verscheen in 2013 en is samengesteld door Martien Kobussen. Hij is voor vele kranten al vele jaren correspondent in Loenen en in de loop der jaren bouwde hij een fraai beeldarchief op met foto's die bij al die verhalen uit Loenen werden gemaakt. Foto's in zwart-wit, want kleur kwam in die jaren nog niet in de kranten voor. Jarenlang lagen deze foto's weggestopt in dozen, maar vele ervan zijn geselecteerd en in het boek bij elkaar gebracht.
Wie wat bewaart heeft nog eens wat. Dat is een bekend gezegde. Dat geldt zeker voor het bewaren van foto's. Herinneringen aan momenten en gebeurtenissen.

560: Het Beekberger Woud door H. van Lohuizen. Uitgave van de oudheidkundige vereniging de Marke.

561: Officiële gids voor Loenen op de Veluwe. Uit 1939 en gericht op “het verhogen van het genot van een korter of langer verblijf in Loenen”.

562: De slag om de Veluwe 1945 door Peter A.Veldheer. De bevrijding van de Veluwe door Britse en Canadese troepen in april van het laatste oorlogsjaar.

563: Notulenboeken van de Mark van Leuvenheim 1855-1913 en 1913-1920. Een transcriptie van de originele stukken door Willem Reusink.

564. Bruil, Henk e.a; Stoomtram Zutphen - Deventer 1926 - 1945. Opgericht door de Tramweg Maatschappij Zutphen - Emmerik, zodat ook Deventer met Emmerik verbonden werd.

565. Doesschate, A. ten; Iets uit de geschiedenis van Steenderen en Bronkhorst. Uitgegeven in het jaar 1919. Schrijver was gewezen geneesheer in Steenderen.

566. Gelre Bijdragen en mededelingen 2016 met o.a het volgende:Archeologie: Opgraving in 2015 aan de Ruitersmolneweg/Stichtingsweg in Beekbergen. Idem opgraving 2015 in Loenen aan de Dalenk. Verder het buitenleven van regentenfamilie Brantsen, eigenaar van landgoed Rhederoord.. Verder artikelen over het hertogdom Kleef en de Kleefse enclaves in Nederand zoals Huissen, Duiven, Wehl. Lobith, Hulhuizen, Kekerdom en Leuth.

567: Rapport archeologische opgraving Buurtweg te Oeken, gemeente Brummen. rapport van bureau Ecoconsultancy.

567. Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei; Een ware metamorfose. Uitg. Waterschap Vallei en Veluwe, 2017.

568. Elzebroek, A.T.G.  en Brugers, J.C. Langs het tuinpad van mijn vader; Spankeren omstreeks 1960. Uitg. Stichting Historisch Onderzoek Zuid-Oost Veluwezoom, 2017.

569. Jubileumuitgave S.V. Eerbeekse Boys 50 jaar. 1927-1977.

570. Harmonie-Orkest "Amicitia"  75 jaar. Klarenbeek 1908-1983.

571. S.V. Klarenbeek 25 jarig jubileum. 1959 - 1984.

572. Moerman, J.D. Veluwse beken en daling van het grondwaterplein. Overdruk uit Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Genootschap 1934.

Moerman, J.D. Beken, sprengen en watermolens op de Veluwe. Uitgave zie boven 1934.

573. Kroniek van het geslacht Koeckoek. Uitg. Stichting Familie Koekkoek. De meeste families wonen aan beide zijden van de IJssel.

574. Archeologische jaaroverzichten gemeente Apeldoorn 2013 -  2016.

575. Vijf en twintig jaar amateurarcheologie in de gemeente Apeldoorn. Uitg. gemeente Apeldoorn, Saga-rapport 3, 2014. Met vermeldingen van opgravingen in Beekbergen, Lieren, Loenen, Voorst/Bussloo en Brummen/Empe.

576. Het verborgen verleden van het Engelanderholt. Uitg. gemeente Apeldoorn, Saga-rapport nr. 8, 2016.

577. Gelre, bijdragen en mededelingen. Historisch jaarboek voor Gelderland, 2017.Met o.a: archeologische opgravingen bij  knooppunt Beekbergen langs de snelweg A 1; Kleefse enclaves in Gelderland; De geleidelijke teloorgang van de Gelderse riviervisserij1814-1950, ook op de IJssel; Een verloren postzak uit Vorden. Duitse soldatenbrieven van eind maart 1945.

578. Jahrbuch 2018 des Kreises Borken in Westmunsterland. Met o.a Das Wetter vor 200 Jahren.

579. Beaujon, Otto e.a.; Gazelle rijwielen, 125 jaar fietsen. Uitg. de oude fiets, 2017.

580. Menting, J.H.; Een bewogen jaar sept. 1944 - sept. 1945. Arnhem - Loenen - Arnhem. De boerderij van Ep Reinders in de Veldhuizen. Oosterbeek, Uitgeverij Kontrast, 2005.

581. Verhalen uit de 20e eeuw; Verhalen van bewoners van de verzorgingshuizen De Beekwal (Eerbeek) en Tolzicht (Brummen).Brummen, Stcichting "de jong-oud-commissie", 2017.

582. Scholten, Rick; Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal. Verleden, heden en toekomst van een koninklijke waterweg. Uitgeverij Gelderland 2017.

583. Beltman, Ineke; Duits Deelen. Van vliegbasis tot jeugdzorg. Uitgever de Walburgpers, 2e druk 2017.

584. Vries, Bruno de; 80 jaar wel en wee van Be De Ve. Eigen uitgave 2016. o.a. beschrijving van zijn leven in Eerbeek.

585. Gelre, Bijdragen en mededelingen 2018 met o.a. een artikel over "het grootgrondbezit in Gelderland omstreeks 1850. Verder "de Gelderse commissie voor oorlogs-of vredesgedenktekens (1945-1960' en oorlogsmonumenten in Gelderland. En van Hummelo tot sweet Alabama, plattelandsrock in transnationaal perspectief.

586. Jahrbuch des Kreises Borken 2019. Met o.a. Die Issel; Eine Entdeckungsreise von der Quelle vis zur Mündung. De Oude IJssel met ijzerindustrie, blz. 147. En verder: Die Tragödie eines Geldschmuggels über die Route Voerde-Süderwick-Dinxperlo. Blz. 251.

587. Stichting Heimdall 25 jaar; Antroposofische zorg op kleine schaal. Brummen 2010.

588. Floralia Brummen 1906-2006; Een eeuw bloemen en planten in woord en beeld. Brummen 2006.

589. Jubileumuitgave sportvereniging Voorst 1940-1980. Voorst 1980.

590. Nas, Frans en Wit, Walter de; Nijver Dieren; Een eeuw handel, ambachten, middenstand en nijverheid in Dieren-Noord. Uitg. Oudheidkundige kring Rheden-Rozendaal, 2018.

591. Historische atlas Gelderland; Chromotopografische kaart des rijks schaal 1:25.000. Uitg. Robas Producties 1989.

592. Herinneringen aan de oorlogsjaren in Loenen. Verhalen opgetekend uit de mond van mensen die de oorlog hebben meegemaakt of hun kinderen. Uitg. Sticnting Historisch Loenen, 2019. Onder redactie van Jan Janssen en Adriaan Klomp.

593. Tiemens, Willem H.; Facetten van de slag om Arnhem met o.a. "Diogenes" en de "Teerosen", de vergeten rol van de Luftwaffe, het verraad van Arnhem en de dubbelspion Christiaan Lindemans.; Weesp, Unieboek/de Gooise uitgeverij, 1984.

594. Worst, D.; De IJssel vormt: Inventarisatie van oude IJsselmeanders, nevengeulen, oeverwallen en kronkelwaarden als inspiratie voor behoud en ontwikkeling, uitgevoerd door Cultuurland Advies. Uitg. Stichting IJsselhoeven, na 1917.

595. Kruijssen, Agave; Terug op 't Halfvasten; Historische roman. Fictie. Verhaal met als onderwerp boerderij 'T Halfvasten in Brummen. Uitg. Brummen, Geitenpers, 2014.

596. Ridders van Gelre, Ons verloren hertogdom: De geschiedenis van Gelderland als stripverhaal. Uitg: Stichting Cultuur- en Eerfgoedlab, 2019. 

597. Blommestein, Johannes van e.a.;Gemeente Voorst 1818-2018, een inkijkje in 200 jaar geschiedenis van de gemeente in al zijn facetten.Uitg. Oudheidkundige Kring Voorst, 2019.

598. Clark, Lloyd; De slag om Arnhem: De complete geschiedenis van operatie Market Garden september 1944. De grootste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis.Uitg. Deltas België-Nederland, 2019.

599. Van Godsdienaar tot Wetsdienaar: de geschiedenis van het bisschoppelijk Klein Seminarie 1935-1972 en de politieschool 1972-2015 te Apeldoorn. Uitg. De vrienden van het Kleinseminarie, 2016.

600. Kloosterboerderijen in de IJsselvallei: Een uitgave bij het project "Kloosterboerderijen langs de IJssel". Een uiteenzetting van kloosters en kloosterboerderijen aan beide zijden van de rivier. Uitg. Stichting IJsselhoeven, 2019.

601. Molen, D.J. van der en Vogt, Paul; 170 jaar een eigen kijk op boerderijen: Uitgave ter gelegenheid van het 170-jarig bestaan van de Onderlinge Schadeverzekering Maatschappij Woudsend anno 1816 U.A. onderdeel van Woudsend Verzekeringen. Uitg. Woudsend 1986.

602. Koolhof, Han e.a.; De IJsselstroom: Van stoomwasserij tot duurzaam monument. Aan de orde komen de bewoners, de bouwhistorie, en de restauratie. Uitgave van de auteurs, Zutphen 2014.

603. Gemeentegids 1994 van de gemeente Brummen: Brummen-Eerbeek-Hall-leuvenheim-Oeken-Empe-Tonden-Voorstonden.

604.Canon Brummen en Eerbeek. Een geschiedenis van brummen en Eerbeek, inclusief Coldenhove, Empe, Hall, Leuvenheim, Rhienderen, Broek, Cortenoever, Oeken, Tonden en Voorstonden. Redactie Agave en Peter Kruijssen, met medewerking van leden van oudheidkundige vereniging De Marke; Uitgave: Gelderboek, Zutphen, 2019.

605. Maresch, Wencel; Oorlog aan de Veluwezoom: Dieren, Ellecom, Laag-Soeren en Spankeren. Uitgave: Wencel Maresch Journalistieke Producties 2015.

606. Wind, Ingeborg; Het vergeten boerenleven van ongeveer 1900-1960. Uitgeverij Terra Lannoo, Arnhem 2009.

607. Bouwen aan boerderijen, Ideeènboek voor herstel en vernieuwing van oude boerderijen. Roodbont Uitgeverij Zutphen en Uitgeverij Terra lannoo Arnhem, 2003.

608. Heij, Gerjan, Oude ambachten en beroepen van ongeveer 1900 - 1960. Uitgeverij Terra Lannoo, Arnhem 2009.    

609. Oorlog en vrede in de gemeente Voorst 1940-1945. Gebeurtenissen in de gemeente Voorst aan de hand van verhalen van ooggetuigen, nazaten van ooggetuigen en archiefoderzoek. Uitg. O.K.V. Voorst, 2020 .

610. Oorlog en bevrijding in Brummen en Eerbeek. Gedocumenteerde fiets- en wandelroutes. Uitg. Visit Brummen en Eerbeek (VVV) 2020.